Projekt ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA

O projekte Zemplínska Heligónka

 

Projekt Zemplínska heligónka – nesúťažná prehliadka heligónkarov , vznikol ako logický výsledok plnenia množstva plánovaných úloh členov občianskeho združenia /OZ/ Zemplínski heligónkari ešte v roku 2012 a pripravili ho Mgr. Alena Navrátilová – ZOS a Pavol Hájnik – Zemplínski heligónkari. Dynamický nárast členov klubu, objavovanie a spoznávanie veľkého množstva hráčov na heligónke roztrúsených a doposiaľ neobjavených po celom Zemplíne, ale aj objavovanie mladých talentov a fanúšikov našej prekrásnej ľudovej piesne ,ukázalo potrebu zorganizovania podujatia, kde by sa mali možnosť prezentovať a navzájom si vymieňať skúsenosti. Túto tradíciu začali budovať Zemplínski heligónkari  v roku 2014, keď zorganizovali prvý ročník festivalu Zemplínska heligónka a vyplnili tak mozaiku folklórnych podujatí na Zemplíne. Pod záštitou primátora mesta Michalovce, za vzorovej spolupráce partnerov podujatia ZOS – kultúrneho zariadenia KSK, MsKS Michalovce, Domu Matice slovenskej v Michalovciach, za finančnej podpory Ministerstva financií, VÚC Košice a štedrých sponzorov z regiónu, ale hlavne s odhodlaným a zanieteným kolektívom členov výboru OZ Zemplínski heligónkari , sa podarilo v roku 2018 zorganizovať už piaty ročník. Za tých päť rokov“ Zemplínska heligónka“ získala dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už druhý rok spolupracujeme s Medzinárodným festivalom heligónky v Záhrebe, ktorý píše už 11 ročnú históriu a v r. 2018 sme v Michalovciach mohli privítať  Gorských katarov z Chorvátska a ich reprezentačné Družstvo Goranin. Z veľkého množstva pozvaní po celej Európe sme doposiaľ z finančných dôvodov prijali pozvania len na festivaly v Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku a na Ukrajine vo Ľvove. A takto nečakane, ale o to radostnejšie , sa nám darí napĺňať aj ďalší cieľ – reprezentovať náš Zemplín, jeho prekrásne piesne a kroje, ale aj naše Slovensko  za hranicami našej vlasti a získavať tak nové skúsenosti, ale hlavne množstvo nových priateľov a prekrásnych zážitkov .

Veľký znak uznania našej dlhoročnej cieľavedomej práce  sme dostali aj od predsedu Košického samosprávneho kraja – Ing.  Rastislava Trnku, ktorý svojím listom zo dňa 30.4.2018 nám oznámil, že preberá záštitu nad V. ročníkom festivalu „ Zemplínska heligónka 2018 “, a finančným príspevkom aspoň 1750€ túto záštitu aj naplnil, za čo mu patrí poďakovanie s nádejou, že nás podporí aj v budúcnosti.

To nás povzbudzuje a ešte viac motivuje a inšpiruje v našich aktivitách do budúcnosti pri napĺňaní hlavných cieľov projektu Zemplínska heligónka , ktoré sú :

 • Pokračovať v tradícií organizovania prehliadky „Zemplínska heligónka“ a pozývať aj hostí zo zahraničia.
 • Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty sólovej interpretácie hry na heligónke , akordeóne a ústnej harmonike a to z radov všetkých národností a etník žijúcich na Zemplíne.
 • Aktivizovať a usmerňovať talentovaných jedincov, najmä mládež, k samostatným výstupom, vyhľadávaniu , spracovaniu a interpretácií pôvodného ľudového hudobného a slovného materiálu.
 • Objavovať, dokumentovať, uchovávať a propagovať krásu a pestrosť zemplínskeho kroja, zemplínskej výšivky z pôvodných historických krojov a predmetov bežnej potreby z rôznych kútov regiónu.
 • Talentovaných harmonikárov pripravovať na prácu vo folklórnych skupinách,/ ktoré často zanikajú z dôvodu, že nemajú harmonikára/ a to poskytovaním hudobného, slovného a krojového materiálu a vytváraním možností na prezentáciu na kultúrnych podujatiach organizovaných samosprávou, osvetovými a kultúrnymi inštitúciami.

 

 

 • Región Zemplín zaberá územie viacerých okresov a krajov, preto pri organizovaní regionálnych kultúrnych podujatí pozývať k spolupráci všetky dotknuté a ochotné inštitúcie a jednotlivcov, ktoré pôsobia v tomto regióne, v záujme skoordinovania a zvýšenia efektu jednotlivých kultúrnych podujatí.
 • Z oblastných a okresných prehliadok a podujatí vyberať a pripravovať najúspešnejších interpretov na reprezentáciu Zemplína na festivaloch na Slovensku a v zahraničí.

 

Akcie k naplneniu dlhodobých cieľov projektu:

 

 • Oslovovať a žiadať kompetentné inštitúcie, ako Ministerstvo kultúry a financií, FPU, VÚC, Maticu slovenskú , mestá a obce ,vyhľadávať rôzne granty a dotácie na realizáciu projektu.
 • Organizovať tvorivé dielne ,semináre s cieľom predstavovať projekt a pozývať na spoluprácu k jeho realizácií všetky dotknuté inštitúcie, organizácie a záujmové združenia na celom Zemplíne a to hlavne samosprávy, okresné a oblastné osvetové strediska, Maticu slovenskú, cirkvi, múzeá, folklórne súbory a skupiny, UŠ atď.
 • Informovať v regionálnej tlači a v médiách o príprave projektu a priebežne o jeho realizácií a dosiahnutých výsledkoch vydávať propagačné letáky a publikácie , vytvoriť a prevádzkovať webové stránky na internete .
 • Naďalej vyhľadávať ochotných darcov a sponzorov, ktorý by chceli tento projekt a súvisiace aktivity podporiť.

 

V hlave človeka sa môže zrodiť akýkoľvek geniálny projekt, ale výsledok a  úspech jeho realizácie je závislý od množstva zapojených sŕdc.